Základná umelecká škola v Kráľovskom Chlmci je umiestnená na Námestí hrdinov. Budova školy patrí k najstarším objektom na území mesta, je dokladom renesančného staviteľstva na našom území z konca 16.,resp.začiatku 17.storočia. V roku 1991 bola do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR zapísaná ako umelecká pamiatka.
Založenie hudobnej školy v Kráľovskom Chlmci sa v porovnaní s ostatnými hudobnými školami o niečo oneskorilo. Príčinou toho nebol nezáujem obyvateľstva o hudobné vzdelávanie, naopak. Ešte pred vznikom hudobnej školy sa vyučovala hra na klavíri a husliach pod záštitou riaditeľa Jedenásťročnej strednej školy Jozefa Račka, ktorý bol potom poverený aj riadením hudobnej školy. Bolo to v septembri 1959. V novembri bol poverený prevzatím funkcie riaditeľa školy František Ďurkovič. V roku 1961 sa stala riaditeľkou Klára Popovičová . O rok neskôr nastúpil na miesto riaditeľa Ondrej Sokol.
Škola začínala s hudobným odborom s počtom 130 žiakov. Začiatky boli veľmi skromné. Budova školy bola spoločná s Ústavom Geodézie a Kartografie až do roku 1983, takže zápasila s nedostatkom priestorov. V triedach boli nekvalitné hudobné nástroje.
Napriek ťažkým podmienkam vďaka obetavosti pedagógov, škola dosahovala pekné výchovno-vzdelávacie výsledky. Pravidelne sa zúčastňovala na súťažiach tvorivosti mládeže. Organizovala každoročne verejné vystúpenia za aktívnej pomoci ZRPŠ. Záujem o hudobné vzdelávanie žiakov z roka na rok neobyčajne vzrástol.

V rámci celoštátnej prestavby sa hudobná škola po roku 1960 mení na Ľudovú školu umenia. V roku 1975 boli zriadené pobočky v Čiernej nad Tisou a v Strede nad Bodrogom.
V roku 1977 bol zriadený výtvarný odbor a v roku 1981 tanečný odbor.
Dynamický pozitívny rozvoj škola zaznamenáva v roku 1981, keď do funkcie riaditeľa školy bol menovaný Aladár Kovács, ktorý svojím 8-ročným pôsobením vykonal kus záslužnej práce, aby táto umelecká inštitúcia mala estetické prostredie.
Otvára sa oddelenie dychové. Úspešne pracuje školská dychovka pod vedením Jaroslava Sidora, ktorá usporadúva promenádne koncerty pre verejnosť mesta. Na škole pracuje viac súborov- spevácky, komorný a folklórny. Žiaci sa úspešne prezentujú v rôznych súťažiach v rámci okresu a kraja . Za výsledky dosiahnuté vo vyučovaní a za rozvoj škola bola ocenená DIPLOMOM VLÁDY SR.
V roku 1989 sa stáva novým riaditeľom školy Jaroslav Sidor. V roku 1990 sa pobočka v Čiernej nad Tisou osamostatňuje a časť učiteľov prestupuje do Čiernej nad Tisou.

Ľudová škola umenia sa v roku 1991 premenúva na Základnú umeleckú školu.
V roku 1991 sa novým riaditeľom stáva Anna Nagyová. Činnosť na škole pod jej vedením úspešne pokračuje. Dôkazom toho je výstavba koncertnej siene, vybavenie výstavných priestorov. V roku 1996 sa zakúpilo koncertné krídlo, ktoré prispelo k zlepšeniu celkovej úrovne interpretácie žiakov na koncertoch. Prehĺbila sa spolupráca s Konzervatóriom v Košiciach, začali sa uskutočňovať metodické dni s profesorkou Draveckou, ktorá nám poskytuje odbornú pomoc v príprave žiakov na Konzervatórium. Väčšina žiakov pokračovala v štúdiu na Konzervatóriu a dnes pôsobia ako učiteľky na tejto škole a na iných školách Otvára sa keyboardové oddelenie. Podiel Základnej umeleckej školy na tvorbe hudobného života spočíva hlavne v príprave interných a verejných žiackych koncertov. Hudobnými skladbami žiaci školy obohacujú programy mestských osláv a hudobných podujatí v meste. Žiaci výtvarného odboru sa prezentujú tradičnými výstavami z celoročných prác.
V roku 2009 sa stáva novým riaditeľom školy František Kronauer.
Cieľom školy je udržiavať a rozvíjať kultúru v našom meste a okolí, ako aj v zahraničí. Každoročne je škola organizátorom koncertu k Mestským vinobranickým oslavám s medzinárodnou účasťou, tradičné sú Vianočné koncerty, Novoročné koncerty, Verejný koncert prvákov, koncerty ku Dňu matiek. Škola sa snaží prispieť aj k výchove najmladších obyvateľov mesta, pre ktorých pripravuje výchovné koncerty.

Slávnostný absolventský koncert žiakov všetkých oddelení a výstava absolventských prác žiakov výtvarného odboru je zavŕšením ich štúdia v ZUŠ.
Podstatnou úlohou školy bolo a je vychovávať nielen umelcov, ale i konzumentov umenia, ktorí dokážu hrať pre vlastné potešenie a potešenie iných, vedia vnímať krásu umenia na koncertoch, výstavách a divadelných predstaveniach.